บทความ

ข่าวดี !! ประกันภัยปรับเพิ่มความคุ้มครอง เริ่ม 1 เม.ย. นี้

สำนักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมมือกันในการปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ให้เหมาะสม เพื่อให้การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นธรรม โดยปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ.จากเดิม 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท โดยไม่ขึ้นค่าเบี้ยประกันภัย และปรับเพิ่มความคุ้มครองในส่วนความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจให้มีความคุ้มครองขั้นต่ำสำหรับกรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรไม่น้อยกว่า 500,000 บาท จากการปรับเพิ่มความคุ้มครองดังกล่าวส่งผลทำให้ทายาทผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรจะได้รับค่าสินไหมทดแทนทั้งสองกรมธรรม์รวมกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทต่อราย

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันอีกด้วย เช่น การกำหนดรหัสรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า การกำหนดมาตรฐานราคาค่าซ่อมรถยนต์ รวมถึงการปรับปรุงข้อยกเว้นต่าง ๆ ฯลฯ  ทั้งนี้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ทาง 724 Insure จึงขอสรุปสาระสำคัญมาให้ทุกคนได้ทราบกัน ดังนี้

* ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพิ่มความคุ้มครองตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะ จากเดิมที่คุ้มครอง 200,000 บาท - 300,000 บาท เพิ่มเป็น 200,000 บาท - 500,000 บาท แล้วแต่กรณี

* ประกันภัยภาคสมัครใจ ปรับเพิ่มความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาท - 2,000,000 บาท สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เกินจาก 2,000,000 บาท ให้ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง 

นอกจากนี้ยังมีการปรับเงื่อนไขกรมธรรม์ภาคสมัครใจในเรื่องของการโอนรถ โดยเพิ่มเงื่อนไขจากเดิมในเรื่องของ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่มีความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ และผู้เอาประกันภัยได้ขายรถยนต์ให้แก่ผู้มีอาชีพรับซื้อขายรถยนต์ หรือให้เช่ารถยนต์ หรือซ่อมแซมรถยนต์ หรือบำรุงรักษารถยนต์ ไม่ว่าการขายนั้นจะได้มีการทำเป็นหนังสือ หรือมีการจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดความคุ้มครองนับแต่ วัน เวลาที่มีการขายรถยนต์ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้งการขายจากผู้เอาประกันภัย หรือกรณีที่บริษัททราบถึงการขายรถยนต์ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งการสิ้นสุดความคุ้มครองพร้อมคืนเบี้ยประกันภัย โดยการส่งหนังสือถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ

นี่ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อผู้บริโภคที่ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ คปภ. ต้องการยกระดับมาตรฐานในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกคน

724 ประกันออนไลน์ #เร็วและใส่ใจ ซื้อได้ 7 วัน 24 ชั่วโมง