บทความ

เอกสารการเคลมประกันโควิด-19 บริษัทกรุงเทพประกันภัย

724 มาร์เก็ตรวมมาให้แล้วเอกสารและช่องทางที่ใช้สำหรับการเคลมประกันภัยโควิด-19

 

เอกสารเคลมเจอจ่ายรับเงินก้อน 

 1. กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ผลLABยืนยันผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR 
 3. สำเนาใบรับรองแพทย์/สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของลูกค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

วิธีการส่งเคลม : ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือ LINE คลิกเพิ่มเพื่อน

เอกสารเคลมค่ารักษา

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ผลLABยืนยันผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR 
 3. สำเนาใบรับรองแพทย์/สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของลูกค้า (ถ้ามี)
 4. ใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษีตัวจริงที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาล
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

เอกสารเคลมภาวะโคม่า

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ผลLABยืนยันผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR
 3. สำเนาใบรับรองแพทย์/สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของลูกค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาการวินิจฉัยที่ระบุว่าการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

เอกสารเคลมค่าตรวจหาเชื้อคนในครอบครัว

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ผลLABยืนยันผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR
 3. สำเนาใบรับรองแพทย์/สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของลูกค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบรับรองแพทย์ของคนในครอบครัว
 5. ใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษีตัวจริงที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายการตรวจหาเชื้อCovid-19ของคนในครอบครัว
 6. เอกสารรับรองความสัมพันธ์ของลูกค้ากับคนในครอบครัว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ
 7. สำเนาบัตรประชาชน
 8. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

เอกสารเคลมค่าทำความสะอาด

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ผลLABยืนยันผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR
 3. สำเนาใบรับรองแพทย์/สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของลูกค้า (ถ้ามี)
 4. ใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษีตัวจริงที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด รวมถึงการซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ต่างๆ
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้า
 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

ช่องทางติดต่อส่งเอกสารเคลม :

TEL: 02-2858888 กด 3 / เว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com/claimCOVID19 / คลิกเพื่อเพิ่มเพื่อนใน LINE ที่ https://bit.ly/34xiiAq ) ส่วนสินไหมทดแทน ชั้น4 บมจ.กรุงเทพประกันภัย 25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 1012

 • ดาวน์โหลดเอกสารเคลมประกันโควิด  บมจ. กรุงเทพประกันภัย https://bit.ly/3jhjj7P
 • ตัวอย่างการกรอกเอกสารเคลมประกันโควิด  บมจ. กรุงเทพประกันภัย https://bit.ly/3j4jYcw