บทความ

เอกสารการเคลมประกันโควิด-19 บริษัทกรุงเทพประกันภัย

724 มาร์เก็ตรวมมาให้แล้วเอกสารและช่องทางที่ใช้สำหรับการเคลมประกันภัยโควิด-19

 

เอกสารเคลมเจอจ่ายรับเงินก้อน 

 1. กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ผลLABยืนยันผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR 
 3. สำเนาใบรับรองแพทย์/สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของลูกค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

วิธีการส่งเคลม : ส่ง E-mail หรือเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

เอกสารเคลมค่ารักษา

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ผลLABยืนยันผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR 
 3. สำเนาใบรับรองแพทย์/สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของลูกค้า (ถ้ามี)
 4. ใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษีตัวจริงที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาล
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

เอกสารเคลมภาวะโคม่า

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ผลLABยืนยันผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR
 3. สำเนาใบรับรองแพทย์/สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของลูกค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาการวินิจฉัยที่ระบุว่าการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

เอกสารเคลมค่าตรวจหาเชื้อคนในครอบครัว

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ผลLABยืนยันผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR
 3. สำเนาใบรับรองแพทย์/สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของลูกค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบรับรองแพทย์ของคนในครอบครัว
 5. ใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษีตัวจริงที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายการตรวจหาเชื้อCovid-19ของคนในครอบครัว
 6. เอกสารรับรองความสัมพันธ์ของลูกค้ากับคนในครอบครัว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ
 7. สำเนาบัตรประชาชน
 8. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

เอกสารเคลมค่าทำความสะอาด

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ผลLABยืนยันผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR
 3. สำเนาใบรับรองแพทย์/สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของลูกค้า (ถ้ามี)
 4. ใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษีตัวจริงที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด รวมถึงการซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ต่างๆ
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้า
 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

ช่องทางติดต่อส่งเอกสารเคลม :

TEL: 02-2858888 กด 3 EMAIL:BKI_claim@bangkokinsurance.com  ส่วนสินไหมทดแทน ชั้น4 บมจ.กรุงเทพประกันภัย 25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเคลมประกันโควิด-19

Q : กรณีเบิกค่าตรวจเชื้อสำหรับบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกัน ให้ใครบ้างให้กี่ท่านและมีจำกัดวงเงินไหมคะว่าต่อคนห้ามเกินเท่าไหร่
ต้องสำรองจ่ายไหม ?

A : เบิกค่าตรวจเชื้อให้บุคคลในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส (จดทะเบียนหรือไม่จดก็ได้) บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย
พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หลาน ปู่ย่าตายาย รวมถึง พี่น้องของคู่สมรสของผู้เอาประกัน, ไม่จำกัดวงเงินต่อคน จะจ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 5 คน 
และรวมกันทุกคนสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกธ., ต้องสำรองจ่ายก่อนและเก็บในเสร็จตัวจริงมาเบิก หากลูกค้าไม่ได้มีการจ่ายโดยทางรัฐบาลออกให้หรือไปตรวจฟรีตามสถานที่รัฐกำหนด จะไม่สามารถเบิกค่าตรวจได้

Q : การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อทำความสะอาดสถานที่ของผู้เอาประกันจ่ายอย่างไร ?

A : การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อทำความสะอาดสถานที่ สถานที่ คือ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ของผู้เอาประกันภัย อย่างใดอย่างหนึ่ง บริษัทฯจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด ได้แก่ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์ในการทำความ สะอาดรวมถึงการว่าจ้างบริษัทบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค โดยจะต้องสำรองจ่ายก่อนและ นำใบเสร็จมาเบิก ซึ่งสามารถเบิกได้ตามจริงตามใบเสร็จไม่เกินวงเงินที่ระบุในตารางกธ. เช่น ในหน้าตารางให้ค่าทำความ สะอาด 10,000 บาท ใบเสร็จในการทำความสะอาด 7,000 บาท วงเงินที่เหลือเหลืออีก 3,000 หาก ผอป.ติดเชื้ออีกครั้งก็ยังสามารถเบิกค่าทำความสะอาดในวงเงินที่เหลือได้ภายในปีกรมธรรม์

Q : ในกรณีที่ลูกค้ามีทั้งความคุ้มครอง หลายตัว เช่น ค่ารักษาพยาบาล เจอจ่าย ชดเชย ค่าตรวจหาเชื้อคนในครอบครัว หรือค่าทำความสะอาดสถานที่เอาประกันภัย ลูกค้าสามารถยื่นเคลมก่อนหรือต้องยื่นพร้อมกันกับพวกค่ารักษาหรือชดเชย ?

A : การเบิกค่าทำความสะอาด ค่าตรวจเชื้อคนในครอบครัว หรือเจอจ่าย หากลูกค้ามีเอกสารการตรวจเชื้อครบแล้วสามารถรวบรวมเอกสารยื่นเบิกก่อนได้  ส่วนค่ารักษาพยาบาล สามารถเบิกเพิ่มเติมได้หลังจากออกจากโรงพยาบาลแต่หากทางลูกค้าไม่รีบร้อนมากทางเจ้าหน้าที่จะแนะให้ยื่นพร้อมกันจะดีกว่า เพื่อจะได้ใช้เอกสารชุดเดียวในการเบิกได้เลย เช่น ฟอร์มเคลม ผลการตรวจ Covid เป็นต้น