บทความ

เอกสารการเคลมประกันโควิด-19 บริษัทเอเชียประกันภัย

724 มาร์เก็ตรวมมาให้แล้วเอกสารและช่องทางที่ใช้สำหรับการเคลมประกันภัยโควิด-19

 

 

เอกสารเคลมเจอจ่ายรับเงินก้อน 

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงหรือฉบับที่มีการรับรองสำเนาพร้อมประทับตราโรงพยาบาล
 3. ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (COVID 19 Test result) ผลตรวจ RT-PCR
 4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้เอาประกันภัย
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 6. ต้นฉบับหรือสำเนาแฟ้มประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

เอกสารเคลมค่ารักษา

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา
 3. ต้นฉบับหรือสำเนาแฟ้มประวัติการรักษาจากโรงบาล
 4. ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (COVID 19 Test result)  ผลตรวจ RT-PCR
 5. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 6. สำเนาบัตรประชาชน ผู้เอาประกันภัย
 7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

 

 

เอกสารเคลมค่าชดเชยรายวัน

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา
 3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน ที่แสดงค่าใช้จ่าย
 4. แฟ้มประวัติการตรวจรักษา
 5. ผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากห้องLAB ผลตรวจ RT-PCR

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

เอกสารเคลมภาวะโคม่า

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ต้นฉบับใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา และวันที่ได้รับการวินิจฉัย 
 3. ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (COVID 19 Test result) ผลตรวจ RT-PCR 
 4. แฟ้มประวัติการตรวจรักษา
 5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้เอาประกันภัย
 6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

ช่องทางติดต่อส่งเอกสารเคลม :

TEL: 02-8693399 //02-821-3321 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเคลม(covid) 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ชั้น12 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ช่องทางพิเศษตรวจสอบและสอบถามการเคลมประกัน Covid-19 LINE OA : @AsiaClaim

 • ดาวน์โหลดเอกสารเคลมประกันโควิด บมจ.เอเชียประกันภัย https://bit.ly/3j1KAej
 • ตัวอย่างการกรอกเอกสารเคลมประกันโควิด บมจ.เอเชียประกันภัย https://bit.ly/3kdW8uv