บทความ

อัพเดท วิธีทำใบขับขี่ ปี 2561

ใครทำใบขับขี่ไว้นานแล้ว ติดกระเป๋าไปทุกวัน ก็อย่าลืมหงายมาดูวัน เดือน ปีหมดอายุด้วยนะครับว่าถึงคราวต้องต่อใบขับขี่หรือยัง หรือใครที่ยังไม่เคยทำใบขับขี่เลย วันนี้ 724 จะพามาอัพเดทขั้นตอนการต่อใบขับขี่กัน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร ตามไปดูเลยครับ

สำหรับมือใหม่ ยังไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน

1. จองคิวอบรม สามารถจองได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. จองด้วยตัวเองที่กรมขนส่งทางบก

  2. จองคิวอบรมทางโทรศัพท์ 02-2718888 หรือ 1584

  3. จองผ่านระบบออนไลน์ ที่ ebooking.dlt.go.th

2. ยื่นเอกสาร

  • กรณีทำใบขับขี่ใหม่: สำเนาบัตรประชาชน + ตัวจริง และ ใบรับรองแพทย์

  • ต่ออายุจาก 1 ปีเป็น 5 ปี: ให้เตรียม ใบรับรองแพทย์, ใบขับขี่เดิม และ บัตรประชาชนตัวจริง

  • ต่ออายุจาก 5 ปีเป็น 5 ปี ให้เตรียม ใบขับขี่เดิม และ บัตรประชาชนตัวจริง

3. อบรมทฤษฎีและความรู้เกี่ยวกับการขับขี่

     จะต้องทำการฝึกอบรมกับกรมขนส่งทางบกเป็น 5 ชั่วโมง โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

4. ทดสอบภาคทฤษฎี คือการสอบข้อเขียน

ทำการสอบ จำนวน 50 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ซึ่งจะผ่านเกณฑ์การสอบที่ 45 คะแนน หรือคิดเป็น 90% ของข้อสอบทั้งหมด

5. ทดสอบภาคปฏิบัติ ทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้

  • ขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

  • ขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า

  • ขับรถถอยเข้าซอง

*ในกรณีที่ทำการต่ออายุ ข้ามขั้นตอนสอบปฏิบัติไปเลยครับ*

ถ้าผ่านด่านทุกด่านได้แล้ว ชำระค่าธรรมเนีบมและรับใบขับขี่ใบแรกไปเลยครับ