บทความ

สถานะความเสียหายต่อรถยนต์ในความหมายของประกันภัย

สถานะความเสียหายต่อรถยนต์ในความหมายของประกันภัย

ยังคงเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกันบ่อยครั้ง สำหรับผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยในเรื่องความเสียหายของรถยนต์ วันนี้ 724 Insure จะขออธิบายถึง สถานะความเสียหายต่อรถยนต์ในวงการประกันภัย

โดยสถานะความเสียหายนั้นมีอยู่ 2 แบบคือ
1. เสียหายอย่างสิ้นเชิง
2. ได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง

จากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุว่า รถยนต์ที่เสียหายอย่างสิ้นเชิง คือรถยนต์ที่ไม่สามารถซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือความเสียหายนั้นประเมินแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย

เมื่อเกิดความเสียหายอย่างสิ้นเชิงขึ้น บริษัทจะชดใช้เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์หรือที่เราจะได้ยินกันบ่อยครั้งว่า “คืนทุน” นั่นเอง และหากเอาประกันภัยไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จะต้องโอนกรรมสิทธ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยที่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการโอน รวมถึงค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย และให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

สำหรับความเสียหายแต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง คือ รถยนต์นั้นยังอยู่ในสภาพที่สามารถซ่อมแซมได้ บริษัทและผู้เอาประกันอาจตกลงกันถึงวิธีการชดใช้ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อม เปลี่ยนรถยนต์ให้ หรือจะชดใช้ในรูปแบบของเงินก็ได้ แต่หากตกลงกันไม่ได้ ก็จะนำรถคันดังกล่าวไปให้อู่กลางการประกันภัยที่ คปภ. แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดซ่อม แต่หลังจากซ่อมแล้ว หากรถยนต์ยังมีความบกพร่องหรือซ่อมล่าช้า บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ ยกเว้นแต่ว่า อู่กลางการประกันภัยนั้นเป็นอู่คู่สัญญาของทางบริษัทประกันภัย สำหรับอะไหล่นั้น หากจำเป็นต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับค่าอะไหล่ที่นำเข้ามาทางเรือเท่านั้น

เห็นไหมล่ะครับว่า ยังมีข้อมูลอีกมากมายในวงการประกันภัยที่เราจำเป็นต้องศึกษา 724 Insure ขอเป็นตัวกลางในการนำเสนอข้อมูลความรู้ดี ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันนะครับ