บทความ

ขั้นอาชีพในการรับประกันคืออะไร ?

การทำประกันภัยอุบัติเหตุ ถือเป็นการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองตัวคุณเองในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย จนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งรวมไปถึงกรณีสูญเสียอวัยวะ พิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันที่คุณทำไว้ก็จะเข้ามาช่วยเหลือค่าใช้จ่าย หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยจะเป็นแบบปีต่อปี โดยเบี้ย และทุนประกันภัย จะไม่เท่ากันทุกคน โดยจะแบ่งตามลักษณะความเสี่ยงภัยของอาชีพผู้เอาประกันภัย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ดังนี้

อาชีพชั้น 1 ลักษณะงานส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และทำงานที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักร เช่น ผู้บริหาร พนักงานบริษัท แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ข้าราชการ เป็นต้น

อาชีพชั้น 2 ลักษณะงานที่ทำส่วนใหญ่อยู่นอกสำนักงาน หรือต้องทำงานกลางแจ้งตลอดเวลา เป็นกลุ่มช่างฝีมือที่มีความชำนาญ และทักษะ บางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร เช่น ตัวแทน/นายหน้า วิศวกร ช่างไม้ เจ้าของกิจการขนาดเล็ก เป็นต้น

อาชีพชั้น 3 ลักษณะงานที่ทำส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ เช่น ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ด้านการผลิต การขนส่ง พนักงานขาย นักแสดง มัคคุเทศก์ นักข่าว พนักงานขับรถ เป็นต้น

อาชีพชั้น 4 ลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด มีความเสี่ยงสูงมากกว่าอาชีพชั้นอื่น ๆ เป็นพิเศษ เช่น นักแสดงผาดโผน คนงานก่อสร้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรับส่งเอกสาร เป็นต้น

สรุป การแบ่งชั้นอาชีพทั้ง 4 ชั้น อาชีพชั้น 1 มีความเสี่ยงภัยน้อยที่สุด ราคาเบี้ยประกันภัยจึงต่ำกว่าอาชีพชั้นอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกับอาชีพชั้น 4 เพราะมีความเสี่ยงภัยมากที่สุด ราคาเบี้ยจึงสูงกว่าทุกชั้นอาชีพ

724 ประกันออนไลน์ เร็วและใส่ใจ