บทความ

ก.ล.ต. ผู้ดูแลตลาดทุนไทย

ก.ล.ต. ผู้ดูแลตลาดทุนไทย

ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนที่มีขนาดใหญ่ เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่มีเงินเหลือ และประสงค์เข้ามาลงทุน ทำให้ตลาดทุนเป็นตัวขับเคลื่อน เศรษฐกิจและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ดังนั้นตลาดทุนแห่งนี้ ต้องมีผู้กำกับดูแล คอยตรวจสอบ อีกทั้งคอยออกกฎระเบียบและลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ก.ล.ต. หรือเรียกชื่อเต็มว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นองค์กรอิสระ มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุน เช่น การระดมทุน ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การกระทำอันไม่เป็นธรรมในตลาดทุน ทั้งนี้ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ดังนี้​

  • กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
  • กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
  • กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
  • กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ​

 

ก.ล.ต. ทำหน้าที่อะไร?

ก.ล.ต.ทำหน้าที่คุ้มครองผู้ลงทุน ดูแลความเรียบร้อยในตลาดทุน โดยมีงานหลัก คือ

1. อนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ / สินทรัพย์ดิจิทัล

โดยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเหตุการณ์ รวมทั้งกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

2.ออกใบอนุญาต และกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สินทรัพย์ดิจิทัล

เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

3. กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ และตลาดรอง

ดูแลระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ติดตามการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย เช่น การปั่นหุ้น การใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์จะเป็นด่านแรกในการติดตามและตรวจสอบเบื้องต้น