724 Wealth

อัพเลเวล ! ความรู้ด้านการเงินด้วย IC License

อัพเลเวล ! ความรู้ด้านการเงินด้วย IC License

สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานด้านอาชีพผู้แนะนำการลงทุน วันนี้ 724 Wealth จะพามาเจาะลึกเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบอาชีพผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC License มีหลักสูตรอะไรบ้าง รวมถึงรายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละใบอนุญาต
IC License คืออะไร?
IC License หรือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพผู้แนะนำการลงทุน เพื่อสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้แก่ลูกค้า อย่างเช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุนรวม ผู้ที่สนใจต้องเข้ารับการทดสอบจนผ่าน และได้รับความเห็นชอบจากการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.

หลักสูตรของ IC License มีกี่ประเภท
หลักสูตรในการสอบจะมี 3 Paper คือ

หลักสูตรตราสารทั่วไป : P1 ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนพื้นฐาน ทีมีลักษณะไม่ซับซ้อน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม ไปจนถึงความรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

หลักสูตรตราสารที่มีความซับซ้อน ตราสารหนี้และกองทุนรวม : P2 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ประเภทตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เช่น
Hedge Fund, ตราสาร Basel III ฯลฯ

หลักสูตรตราสารที่มีความซับซ้อน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า : P3 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ฟิวเจอร์ส, ฟอร์เวิร์ด, สวอป, ออปชั่น เป็นต้น

ประเภทของผู้แนะนำการลงทุน


ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ( IC Plain ) ต้องผ่านหลักสูตร P1 และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 ( IC Complex 2 ) ต้องผ่านหลักสูตร P1 + P2 และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3 ( IC Complex 3 ) ต้องผ่านหลักสูตร P1 + P3 และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ( IC Complex 1 ) ต้องผ่านหลักสูตร P1 + P2 + P3 และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

จะพบว่าทุกๆ IC License นั้นจำเป็นที่จะต้องสอบหลักสูตร IC Plain ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นก่อน ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรและจำนวนข้อสอบค่อนข้างเยอะ อาจจะต้องใช้เวลาเตรียมตัวมากกว่าหลักสูตร P2 หรือ P3

ท่านใดที่สนใจเตรียมตัวสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุน 724Wealth มีเปิดคอร์สอบรมติวสอบเพื่อเตรียมความพร้อม ทบทวนเนื้อหา หรือติวเพื่อเตรียมตัวสอบพิชิตข้อสอบ IC LICENSE P1 สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ 724 Wealth สอบถามเพิ่มเติมและจองคอร์สติวสอบ ได้ที่ Line ID : @724Wealth