ประกันภัยแพ้วัคซีนไวรัส COVID-19

ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หรือภาวะโคม่า
100,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน
20,000 บาท
3. ค่าชดเชยปลอบขวัญ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน
7,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หรือภาวะโคม่า
200,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน
40,000 บาท
3. ค่าชดเชยปลอบขวัญ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน
14,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หรือภาวะโคม่า
1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน
20,000 บาท
3. ค่าชดเชยปลอบขวัญ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน
10,000 บาท
เงื่อนไขประกันภัย
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้
  • มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย
  • ช่วงอายุที่รับประกันภัย ตามเกณฑ์อายุที่สามารถฉีดวัคซีนได้ของวัคซีนแต่ละยี่ห้อที่ได้รับอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อกำกับด้วยทุกครั้งในใบแถลงสุขภาพ
  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้บริษัทพิจารณาการประกันภัย และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามวันที่ที่บริษัทได้แจ้งการยืนยัน
  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่กำลังตั้งครรภ์
 • อาณาเขตความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 • การจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองข้อ 1. จะจ่ายเพียงครั้งเดียวและความคุ้มครองในหมวดนี้จะสิ้นสุดลงทันที ดังนั้น ไม่มีการต่ออายุกรมธรรม์ในปีถัดไป
 • การจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองข้อ 2. จะจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ต่อปีกรมธรรม์
 • การจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองข้อ 3. จะจ่ายเพียงครั้งเดียวต่อปีกรมธรรม์
 • สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ในทุกช่องทางของบริษัทฯ (กรณี ลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นตามประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา

 • ข้อยกเว้น โดยสังเขป :

 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
 • การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยอาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ได้รับความคุ้มครอง
 • ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • หมายเหตุ

 • ผู้เอาประกันภัยต้องทำประกันภัยก่อนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเดบิต/บัตรเครดิต เลือกบัตรได้หลากหลายธนาคาร
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันจันทร์ - ศุกร์หลังเวลา 17.45 น. กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันถัดไป
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันเสาร์หลังเวลา 17.45 น. หรือ อาทิตย์ กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันจันทร์ถัดไป