ประกันภัยแพ้วัคซีนไวรัส COVID-19

1. ผลประโยชน์ภาวะโคม่า (Coma) กรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
250,000 บาท
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) และแบบผู้ป่วยนอก (OPD) จากกรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5,000 บาท/ปี
3. ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แพ้ จ่าย จริง)
-
4. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใจ กรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อปี)
-
1. ผลประโยชน์ภาวะโคม่า (Coma) กรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
500,000 บาท
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) และแบบผู้ป่วยนอก (OPD) จากกรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
-
3. ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แพ้ จ่าย จริง)
3,000 บาท
4. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใจ กรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อปี)
500 บาท
1. ผลประโยชน์ภาวะโคม่า (Coma) กรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1,000,000 บาท
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) และแบบผู้ป่วยนอก (OPD) จากกรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
-
3. ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แพ้ จ่าย จริง)
5,000 บาท
4. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใจ กรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อปี)
1,000 บาท
1. ผลประโยชน์ภาวะโคม่า (Coma) กรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1,500,000 บาท
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) และแบบผู้ป่วยนอก (OPD) จากกรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
30,000 บาท/ปี
3. ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แพ้ จ่าย จริง)
-
4. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใจ กรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อปี)
1,000 บาท
เงื่อนไขประกันภัย
 • รับประกันภัยผู้มีอายุแรกเกิด - 99 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
 • รับประกันภัยทุกอาชีพ
 • สามารถซื้อแผนประกันภัยได้ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คนเท่านั้น
 • รับประกันภัยผู้ที่มีสัญชาติไทย
 • จำกัดเฉพาะวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนฯ โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง รวมถึงการแพ้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ผู้เอาประกันภัยต้องทำประกันภัยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 • ข้อยกเว้นสำคัญ :

 • การประกันภัยตามความคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อม จากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • คุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • *กรณีซื้อประกันหลังการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรกนั้น บริษัทฯ จะให้คุ้มครองผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเข็มต่อไปเท่านั้น

 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 2-7 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเดบิต/บัตรเครดิต เลือกบัตรได้หลากหลายธนาคาร
 • "แผนประกันภัยแพ้วัคซีน COVID-19 เมืองไทยประกันภัย กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อ และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มคุ้มครองวันถัดไป เวลา 00.01 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ"