ประกันไวรัส COVID-19

ความคุ้มครองการติดเชื้อโควิด

1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
300,000 บาท
2. การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไม่ต้องสำรองจ่าย**
30,000 บาท
3. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จ่ายเมื่อตรวจพบเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR จากหน่วยงานตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
2,000 บาท
ความคุ้มครองการฉีดวัคซีน

4. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพื่อ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
100,000 บาท
5. การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากผลกระทบการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ต้องสำรองจ่าย**
30,000 บาท
6. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1,000 บาท/วัน
สูงสุด 14 วัน
ความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ

7. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป (จำกัดความรับผิดฆาตรกรรม 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
150,000 บาท
บริการเสริม

บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health2GO ฟรี 1 ครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทุกเวลา
บริการนี้ไม่ใช่บริการฉุกเฉิน หากอาการของท่านเป็นอาการที่ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน แพทย์จะแนะนำให้คุณข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยตรงหรือโทรหาแผนกฉุกเฉินของ โรงพยาบาลทันที ทั้งนี้งื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
-
ความคุ้มครองการติดเชื้อโควิด

1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
500,000 บาท
2. การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไม่ต้องสำรองจ่าย**
50,000 บาท
3. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จ่ายเมื่อตรวจพบเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR จากหน่วยงานตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
2,000 บาท
ความคุ้มครองการฉีดวัคซีน

4. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพื่อ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
500,000 บาท
5. การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากผลกระทบการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ต้องสำรองจ่าย**
50,000 บาท
6. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1,000 บาท/วัน
สูงสุด 14 วัน
ความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ

7. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป (จำกัดความรับผิดฆาตรกรรม 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
150,000 บาท
บริการเสริม

บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health2GO ฟรี 1 ครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทุกเวลา
บริการนี้ไม่ใช่บริการฉุกเฉิน หากอาการของท่านเป็นอาการที่ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน แพทย์จะแนะนำให้คุณข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยตรงหรือโทรหาแผนกฉุกเฉินของ โรงพยาบาลทันที ทั้งนี้งื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
Health2GO ฟรี 1 ครั้ง
ความคุ้มครองการติดเชื้อโควิด

1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1,000,000 บาท
2. การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไม่ต้องสำรองจ่าย**
60,000 บาท
3. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จ่ายเมื่อตรวจพบเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR จากหน่วยงานตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
3,000 บาท
ความคุ้มครองการฉีดวัคซีน

4. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพื่อ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1,000,000 บาท
5. การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากผลกระทบการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ต้องสำรองจ่าย**
100,000 บาท
6. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1,000 บาท/วัน
สูงสุด 14 วัน
ความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ

7. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป (จำกัดความรับผิดฆาตรกรรม 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
150,000 บาท
บริการเสริม

บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health2GO ฟรี 1 ครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทุกเวลา
บริการนี้ไม่ใช่บริการฉุกเฉิน หากอาการของท่านเป็นอาการที่ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน แพทย์จะแนะนำให้คุณข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยตรงหรือโทรหาแผนกฉุกเฉินของ โรงพยาบาลทันที ทั้งนี้งื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
Health2GO ฟรี 1 ครั้ง
เงื่อนไขประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1 เดือน - 80 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เคยโดนปฏิเสธจากประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพด้วยโรคอันตราย หรือปฎิเสธการต่ออายุกรมธรรม์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เคยมีโรคเรื้อรัง
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เคยตรวจพบ เอดส์ หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคเกี่ยวกับมะเร็ง อาการแพ้รุนแรงจากการฉีดวัคซีน หรือ Hemophilia
 • บริษัทขอสวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เคยมีประวัติเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 • วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ผู้ที่สามารถใขับริการ Health2GO ได้คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand โตยมีบริการ Health2GO ตามแผนประกันที่ท่านเลือกไว้ และใช้บริการได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์* (เป็นไปตามบริษัทกำหนด) โดยท่านสามารถใช้บริกร Health2GO ได้ในวันถัตไปหลังได้รับกรมธรรม์
 • ** โปรดนำใบรับรองการฉีดวัคซีนมาที่โรงพยาบาลในวันเข้ารับการรักษา เพื่อยื่นในกรณี ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเดบิต/บัตรเครดิต เลือกบัตรได้หลากหลายธนาคาร
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันจันทร์ - ศุกร์หลังเวลา 17.45 น. กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันถัดไป
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันเสาร์หลังเวลา 17.45 น. หรือ อาทิตย์ กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันจันทร์ถัดไป
 • กรมธรรม์นี้จะคุ้มครองหลังจากระยะเวลารอคอย 14 วัน