ประกันไวรัส COVID-19

ความคุ้มครองประกันโควิด19

1. เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))
500,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้ออันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))
100,000 บาท
ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

1. การสูญเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพ (อบ.1)
100,000 บาท
2. การถูกฆ่าหรือทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
50,000 บาท
3. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 บาท
4. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองประกันโควิด19

1. เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))
1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้ออันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))
100,000 บาท
ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

1. การสูญเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพ (อบ.1)
200,000 บาท
2. การถูกฆ่าหรือทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
100,000 บาท
3. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 บาท
4. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ไม่คุ้มครอง
เงื่อนไขประกันภัย
  • อายุตั้งแต่ 1-70 ปีบริบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างการพิการ
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อ ประกันโควิด-19 + ประกันโรคมะเร็ง/ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ได้ 1 แผนเท่านั้น
  • มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันและเวลาในกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
  • ช่องทางการชำระเงินผ่าน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเดบิต/บัตรเครดิต เลือกบัตรได้หลากหลายธนาคาร
  • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันจันทร์ - ศุกร์หลังเวลา 17.45 น. กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันถัดไป
  • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันเสาร์หลังเวลา 17.45 น. หรือ อาทิตย์ กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันจันทร์ถัดไป
  • กรมธรรม์นี้จะคุ้มครองหลังจากระยะเวลารอคอย 14 วัน