ประกันไวรัส COVID-19

ความคุ้มครองประกันโควิด19

1. เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))
500,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้ออันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))
100,000 บาท
ความคุ้มครองประกันภัยมะเร็ง

1. โรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง)
50,000 บาท
ความคุ้มครองประกันโควิด19

1. เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))
1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้ออันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))
100,000 บาท
ความคุ้มครองประกันภัยมะเร็ง

1. โรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง)
100,000 บาท
เงื่อนไขประกันภัย
 • อายุตั้งแต่ 20-60 ปีบริบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างการพิการ และไม่มีประวัติการเจ็บป่วยใดๆ ที่ร้ายแรงเรื้อรังหรือมีโรคประจำตัว
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ไม่มีอาชีพที่เสี่ยงกับสารกัมมันตรังสี หรืออุตสาหกรรมเหมืองแร่ หรือโรงงานผลิตแบตเตอรี่ หรือถ่านไฟฉาย หรือโรงงานปิโตรเลียม และงานที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน รวมถึงฝุ่นแร่ ใยหิน
 • ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อ ประกันโควิด-19 + ประกันโรคมะเร็ง/ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ได้ 1 แผนเท่านั้น
 • มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน สำหรับความคุ้มครอง COVID-19
 • มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วัน สำหรับความคุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเดบิต/บัตรเครดิต เลือกบัตรได้หลากหลายธนาคาร
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันจันทร์ - ศุกร์หลังเวลา 17.45 น. กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันถัดไป
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันเสาร์หลังเวลา 17.45 น. หรือ อาทิตย์ กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันจันทร์ถัดไป
 • กรมธรรม์นี้จะคุ้มครองหลังจากระยะเวลารอคอย 14 วัน