ประกันไวรัส COVID-19

ผลประโยชน์กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นครั้งแรก
50,000 บาท
การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการแพ้วัคซีน COVID-19
10,000 บาท
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
150,000 บาท
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) (จากอุบัติเหตุเท่านั้น)
10,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นครั้งแรก
75,000 บาท
การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการแพ้วัคซีน COVID-19
15,000 บาท
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
225,000 บาท
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) (จากอุบัติเหตุเท่านั้น)
10,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นครั้งแรก
100,000 บาท
การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการแพ้วัคซีน COVID-19
20,000 บาท
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
300,000 บาท
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) (จากอุบัติเหตุเท่านั้น)
10,000 บาท
เงื่อนไขประกันภัย
 • บริษัทจะไม่รับประกันภัยบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ดังต่อไปนี้ โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease) โรคหัวใจ (Heart Disease) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) โรคมะเร็ง (Cancer) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรควัณโรคปอด (TB Lung) โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic Renal Failure) โรคตับแข็ง (Cirrhosis) โรคตับวาย (Liver Failure)
 • ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาก่อนเอาประกันภัย
 • ไม่รับประกันภัยสำหรับคนพิการทุกกรณี
 • ระยะเวลาไม่คุ้มครอง 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก สำหรับลูกค้าต่ออายุไม่มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง ยกเว้นกรณีลูกค้าขาดต่ออายุเกิน 7 วัน
 • สำหรับผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการแพ้วัคซีน COVID 19 มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง 1 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก
 • ผู้เอาประกันภัยต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย และมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมรรรม์ (กรณี ลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม)
 • ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสารารณสุข และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสารารณสุข
 • ไม่รับประกันภัยการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต เลือกบัตรได้หลากหลายธนาคาร

ทางบริษัทฯ ขออนุญาต ปิดระบบการโอนเงิน ค่าประกันโควิด ทั้งนี้ ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ / ค่ะ