ประกันไวรัส COVID-19

ผลประโยชน์กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นครั้งแรก
50,000 บาท
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
150,000 บาท
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) (จากอุบัติเหตุเท่านั้น)
10,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นครั้งแรก
75,000 บาท
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
225,000 บาท
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) (จากอุบัติเหตุเท่านั้น)
10,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นครั้งแรก
100,000 บาท
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
300,000 บาท
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) (จากอุบัติเหตุเท่านั้น)
10,000 บาท
เงื่อนไขประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาก่อนเอาประกันภัย
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง และไม่รับผู้ที่มีอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิต หรือพิษสุราเรื้อรังและผู้ติดสารเสพติด โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเบาหวาน, โรคมะเร็ง, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรควัณโรคปอด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคตับแข็ง, โรคตับวาย
 • ไม่รับประกันภัยสำหรับคนพิการทุกกรณี
 • ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน
 • ระยะเวลาไม่คุ้มครอง 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก สำหรับลูกค้าต่ออายุไม่มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง ยกเว้นกรณีลูกค้าขาดต่ออายุเกิน 7 วัน
 • ผู้เอาประกันภัยต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย และมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมรรรม์ (กรณี ลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม)
 • ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสารารณสุข และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสารารณสุข
 • ไม่รับประกันภัยการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ระบบจะปิดช่องทาง การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตั้งแต่เวลา 19.00 น ของวันที่ 12 เมษายน 2564 เนื่องจากวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และจะเปิดให้สามารถทำรายการโอนเงินได้อีกครั้งในเวลา 00.01 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก