ประกันไวรัส COVID-19

ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก)
50,000 บาท
ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โคม่า)*
100,000 บาท
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล จากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
10,000 บาท
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
-
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเซิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป
10,000 บาท
ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีนอน รพ. 3 วันขึ้นไป
50,000 บาท
ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก)
50,000 บาท
ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โคม่า)*
500,000 บาท
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล จากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
50,000 บาท
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
-
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเซิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป
50,000 บาท
ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีนอน รพ. 3 วันขึ้นไป
50,000 บาท
ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก)
50,000 บาท
ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โคม่า)*
500,000 บาท
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล จากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
50,000 บาท
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
500 บาท/วัน
(สูงสุด 15 วัน)
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเซิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป
10,000 บาท
ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีนอน รพ. 3 วันขึ้นไป
50,000 บาท
ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก)
50,000 บาท
ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โคม่า)*
1,000,000 บาท
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล จากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
100,000 บาท
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1,000 บาท/วัน
(สูงสุด 15 วัน)
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเซิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป
50,000 บาท
ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีนอน รพ. 3 วันขึ้นไป
50,000 บาท
เงื่อนไขประกันภัย
 • ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ
 • ไม่รับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้พิการหูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด แขนขาด ขาขาด เสื่อมสมรรถภาพ
 • ไม่จำกัดอาชีพ
 • ไม่จำกัดพื้นที่ในประเทศไทย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-99 ปี (คำนวณอายุ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน - ปี พ.ศ. เกิด)
 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ ทั้งนี้ หากพบว่ามีการแถลงในใบคำขอ บริษัทฯ จะไม่รับประกันภัย รวมถึงแผนการเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในอีก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ รายชื่อประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ และรวมถึงประเทศอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ COVID-19
 • * ภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ภาวะโคม่า (Coma), ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure) และภาวะ การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
 • ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแผนอาคเนย์ Plus ได้คนละ 1 ฉบับ/ท่านเท่านั้น (กรณีซื้ออาคเนย์แผน 1, 2 ไปแล้วสามารถซื้ออาคเนย์ Plus ได้อีก 1 ฉบับ/ท่าน)
 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ)
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 30 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเดบิต/บัตรเครดิต เลือกบัตรได้หลากหลายธนาคาร
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันจันทร์ - ศุกร์หลังเวลา 17.45 น. กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันถัดไป
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันเสาร์หลังเวลา 17.45 น. หรือ อาทิตย์ กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันจันทร์ถัดไป
 • กรมธรรม์นี้จะคุ้มครองหลังจากระยะเวลารอคอย 14 วัน