ประกันมะเร็ง Thaisri Cancer

แผนประกันภัยที่ต้องการซื้อความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง)
200,000
โรคมะเร็งผิวหนัง
40,000
ความคุ้มครอง
โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง)
300,000
โรคมะเร็งผิวหนัง
60,000
ความคุ้มครอง
โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง)
200,000
โรคมะเร็งผิวหนัง
40,000
ความคุ้มครอง
โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง)
300,000
โรคมะเร็งผิวหนัง
60,000
ความคุ้มครอง
โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง)
200,000
โรคมะเร็งผิวหนัง
40,000
ความคุ้มครอง
โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง)
300,000
โรคมะเร็งผิวหนัง
60,000
เงื่อนไขประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 1 - 59 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึง 65 ปีบริบูรณ์)
 • ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย
 • เบี้ยประภันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน (Waiting Period)
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 • ข้อยกเว้นที่สำคัญ
 • โรคมะเร็งที่เป็นมาก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ ไม่ว่าจะได้รับการรักษาให้หายแล้วก็ตาม
 • การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันจันทร์ - ศุกร์หลังเวลา 17.45 น. กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันถัดไป
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันเสาร์หลังเวลา 17.45 น. หรือ อาทิตย์ กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันจันทร์ถัดไป
 • กรมธรรม์นี้จะคุ้มครองหลังจากระยะเวลารอคอย 90 วัน