ประกันโรคร้ายจากยุง

แผนประกันภัยที่ต้องการซื้อความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน (ชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
10,000
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วันนับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
500
ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน (ชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
20,000
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วันนับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
1,000
ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน (ชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
30,000
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วันนับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
1,500
เงื่อนไขประกันภัย
  • รับประกันภัยอายุ 0-70 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 100 ปี
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
  • การจ่ายผลประโยชน์ของแต่ละความคุ้มครองจะชดเชยเพียงโรคใดโรคหนึ่งและชดเชยครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
  • โรคร้ายแรงจากยุง ได้แก่ โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF), โรคติดเชื้อไวรัสชิกา (Zika Virus Disease), โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis), โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya), โรคไข้จับสั่น (Malaria) หรือ ไข้ป่า
  • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 15 วัน
  • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7 วันทำการ
  • ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
  • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันจันทร์ - ศุกร์หลังเวลา 17.45 น. กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันถัดไป
  • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันเสาร์หลังเวลา 17.45 น. หรือ อาทิตย์ กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันจันทร์ถัดไป
  • กรมธรรม์นี้จะคุ้มครองหลังจากระยะเวลารอคอย 15 วัน