ประกันไวรัส COVID-19

1. ผลประโยชน์กรณีที่มีสาเหตุมาจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.1 การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*
200,000 บาท
1.2 ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
100,000 บาท
1.3 ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
ชดเชยวันละ 1,000 บาท
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)
2. ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.1 การเจ็บป่วยด้วยภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย** หรือภาวะโคม่า*
50,000 บาท
2.2 ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD)
10,000 บาท
2.3 ค่าชดเชยปลอบขวัญ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน
5,000 บาท
1. ผลประโยชน์กรณีที่มีสาเหตุมาจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.1 การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*
400,000 บาท
1.2 ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
200,000 บาท
1.3 ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
ชดเชยวันละ 1,000 บาท
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)
2. ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.1 การเจ็บป่วยด้วยภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย** หรือภาวะโคม่า*
100,000 บาท
2.2 ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD)
20,000 บาท
2.3 ค่าชดเชยปลอบขวัญ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน
10,000 บาท
เงื่อนไขประกันภัย
 • รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้
 • ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 14 วัน ถึง 99 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาก่อนเอาประกันภัย
 • ไม่รับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล แพทย์พยาบาล และพนักงานบนเรือทุกประเภท
 • ระยะเวลาไม่คุ้มครอง 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก
 • สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมรรรม์ (กรณี ลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม)
 • ผู้เอาประกันภัยต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย และมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสารารณสุข
 • ไม่รับประกันภัยการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต เลือกบัตรได้หลากหลายธนาคาร

ทางบริษัทฯ ขออนุญาต ปิดระบบการโอนเงิน ค่าประกันโควิด ทั้งนี้ ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ / ค่ะ