แพ็กเกจ ตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-19 มิตรไมตรีคลินิก

อายุการใช้งาน 90 วัน

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ
เงื่อนไขการใช้งาน
  • ขอสงวนสิทธิ์การให้รับบริการท่านที่นำ Voucher มาแสดงเท่านั้น
  • ในวันเข้ารับบริการ จะมีการยืนยันตัวตน ผ่านทาง SMS ของเบอร์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ดังนั้นกรุณาระบุเบอร์มือถือของผู้ที่จะเข้ารับบริการ และนำมือถือเบอร์ดังกล่าวมาในวันที่เข้ารับบริการเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
  • Voucher ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในโปรแกรมอื่นๆ หรือแลกเป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • ในกรณีต้องการตรวจเพิ่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุ สามารถเพิ่มได้ ณ วันเข้ารับบริการ
  • ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
  • อายุการใช้งานตามที่ระบุใน Voucher เท่านั้น