ประกันไวรัส COVID-19

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพผลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
50,000 บาท
2. ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า โดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
100,000 บาท
3. ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19
5,000 บาท
4. ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
100,000 บาท
5. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)อันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
15,000 บาท
6. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากผลข้างคียงจากการได้รับวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สูงสุด 14 วันต่อปี)

6.1 กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยปกติ (ต่อวัน)
500 บาท
6.2 กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยหนัก (ต่อวัน)
1,000 บาท
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพผลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
100,000 บาท
2. ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า โดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
200,000 บาท
3. ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19
10,000 บาท
4. ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
200,000 บาท
5. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)อันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
30,000 บาท
6. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากผลข้างคียงจากการได้รับวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สูงสุด 14 วันต่อปี)

6.1 กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยปกติ (ต่อวัน)
1,000 บาท
6.2 กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยหนัก (ต่อวัน)
2,000 บาท
เงื่อนไขประกันภัย
 • ช่วงอายุรับประกันภัย 1-60 ปี
 • ไม่รับพิจารณาประกันภัย ตามเงื่อนไขดังนี้
  - ผู้ติดเชื้อ COVID-19
  - ผู้ที่มีอาการต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19
  - ผู้ที่อยู่ในการกักตัวเพื่อรอดูอาการ
  - ผู้ที่ป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD stage 3,4) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยติดเชื้อ Covid-19
 • ไม่รับประกันภัยอาชีพ พนักงานรับส่งเอกสาร, พนักงานขับรถ, มอเตอร์ไซต์รับจ้าง, กรรมกร, เจ้าหน้าที่กู้ภัย, ยาม, หนุ่มโรงงาน, สาวโรงงาน, ชาวประมง, พนักงานติดตั้งจานดาวเทียม, เจ้าหน้าที่ติดตั้งเสาอากาศ ช่างต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า, ทหาร ตำรวจ (ขณะปฏิบัติหน้าที่) บุคคลล้มละลาย ผู้ที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง และบุคลากรทางการแพทย์
 • ไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO) / คำแนะนำในการเดินทางของไทย โดยกรมควบคุมโรค
 • คุ้มครองอาการจากผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย เท่านั้น
 • แผนประกันภัยนี้คุ้มครองผลประโยชน์อันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนคุ้มครอง 90 วันหลังจากฉีดวัคซีนต่อครั้ง
 • แผนประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย 14 วัน สำหรับความคุ้มครองที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)
 • ผู้ขอทำประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้การรับประกันภัยโดย บมจ.เอฟดับบลิวดีได้ 1 ฉบับต่อคน
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเดบิต/บัตรเครดิต เลือกบัตรได้หลากหลายธนาคาร
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันจันทร์ - ศุกร์หลังเวลา 17.45 น. กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันถัดไป
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันเสาร์หลังเวลา 17.45 น. หรือ อาทิตย์ กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันจันทร์ถัดไป
 • กรมธรรม์นี้จะคุ้มครองหลังจากระยะเวลารอคอย 14 วัน