ประกันบ้าน คุ้มครอง ไฟไหม้ น้ำท่วม คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย

แผนประกันภัยที่ต้องการซื้อความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด)
300,000 บาท
ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ
ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน
10,000 บาท/ปี
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว)
300 บาท/วัน
(ไม่เกิน 30 วัน)
ความคุ้มครอง
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด)
150,000 บาท
ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ
ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน
10,000 บาท/ปี
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว)
300 บาท/วัน
(ไม่เกิน 30 วัน)
ความคุ้มครอง
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด)
100,000 บาท
ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ
ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน
10,000 บาท/ปี
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว)
300 บาท/วัน
(ไม่เกิน 30 วัน)
ความคุ้มครอง
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้
50,000 บาท
ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ
ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน
10,000 บาท/ปี
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว)
300 บาท/วัน
(ไม่เกิน 30 วัน)
เงื่อนไขประกันภัย
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 1 วัน (Waiting Period)
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 • ไฟล์เอกสารแนบ
 • แนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอเอาประกันภัย
 • แนบไฟล์รูปถ่ายหน้าบ้านมุมกว้าง
 • แนบไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครอง
 • ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย
 • ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
 • ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สินโดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันจันทร์ - ศุกร์ กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันถัดไป
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันเสาร์ - อาทิตย์ กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันจันทร์ถัดไป
 • กรมธรรม์นี้จะคุ้มครองหลังจากระยะเวลารอคอย 1 วัน