ประกันไวรัส COVID-19

1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))*
2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือ ผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**
500,000 บาท
3.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ต่อปี หรือ การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD เท่านั้น) อันเนื่องมาจาก ภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อปี
50,000 บาท
3.2 การชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD เท่านั้น) จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) สูงสุด 20 วันต่อปี หรือ การชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยใน (IPD เท่านั้น อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) สูงสุด 20 วันต่อปี
-
4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) สำหรับ บุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (ต่อปี) สูงสุด 3 คน จ่ายตามจริงไม่เกิน
10,000 บาท
เงื่อนไขประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1-99 ปิ พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด ณ วันที่ทำประกันภัย และผ่านการพิจารณารับประกัน
 • ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)" (รวมไปถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 • * การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรง ที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถมีวิธีการรักษาให้หายได้และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • ** กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโควิด เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน
  โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย จะให้การคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คุ้มครองสูงสุด 3 คน จ่ายตามจริง วงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Coronavirus (2019-nCOV)
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเดบิต/บัตรเครดิต เลือกบัตรได้หลากหลายธนาคาร

 • หมายเหตุ

 • รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
 • เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันจันทร์ - ศุกร์หลังเวลา 17.45 น. กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันถัดไป
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันเสาร์หลังเวลา 17.45 น. หรือ อาทิตย์ กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันจันทร์ถัดไป
 • กรมธรรม์นี้จะคุ้มครองหลังจากระยะเวลารอคอย 14 วัน