ประกันภัยไซเบอร์

แผนประกันภัยที่ต้องการซื้อความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
การถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต (Theft of Funds) จ่ายตามจริงสูงสุด
ไม่เกินคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการ ถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ตโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. การถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล (Identity Theft) ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก 2. การโจมตีแบบฟิชชิ่ง (Phishing) ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้ 1. ความสูญเสียต่อเงิน 2. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
20,000 บาท
การถูกกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Extortion) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการถูกกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต โดยกระทำจากบุคคลภายนอก
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้ 1. เงินเรียกค่าไถ่ที่สูญเสียไป 2. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว
5,000 บาท
การถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Bullying) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการถูกกลั่นแกล้ง ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาทางจิตวิทยา
5,000 บาท
การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Shopping) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ตามรายการสั่งซื้อ และได้มีการชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ แล้วแต่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์แจ้งว่าจะดำเนินการจัดส่งสินค้า
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ได้ชำระ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์เพื่อซื้อสินค้าดังกล่าว
5,000 บาท
การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Sales) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตและได้มีการจัดส่งสินค้า ให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์แล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยดำเนินการจัดส่ง
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงิน ที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าว
-
ความคุ้มครอง
การถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต (Theft of Funds) จ่ายตามจริงสูงสุด
ไม่เกินคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการ ถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ตโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. การถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล (Identity Theft) ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก 2. การโจมตีแบบฟิชชิ่ง (Phishing) ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้ 1. ความสูญเสียต่อเงิน 2. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
50,000 บาท
การถูกกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Extortion) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการถูกกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต โดยกระทำจากบุคคลภายนอก
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้ 1. เงินเรียกค่าไถ่ที่สูญเสียไป 2. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว
5,000 บาท
การถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Bullying) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการถูกกลั่นแกล้ง ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาทางจิตวิทยา
5,000 บาท
การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Shopping) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ตามรายการสั่งซื้อ และได้มีการชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ แล้วแต่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์แจ้งว่าจะดำเนินการจัดส่งสินค้า
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ได้ชำระ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์เพื่อซื้อสินค้าดังกล่าว
15,000 บาท
การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Sales) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตและได้มีการจัดส่งสินค้า ให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์แล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยดำเนินการจัดส่ง
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงิน ที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าว
-
ความคุ้มครอง
การถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต (Theft of Funds) จ่ายตามจริงสูงสุด
ไม่เกินคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการ ถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ตโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. การถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล (Identity Theft) ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก 2. การโจมตีแบบฟิชชิ่ง (Phishing) ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้ 1. ความสูญเสียต่อเงิน 2. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
100,000 บาท
การถูกกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Extortion) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการถูกกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต โดยกระทำจากบุคคลภายนอก
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้ 1. เงินเรียกค่าไถ่ที่สูญเสียไป 2. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว
5,000 บาท
การถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Bullying) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการถูกกลั่นแกล้ง ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาทางจิตวิทยา
5,000 บาท
การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Shopping) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ตามรายการสั่งซื้อ และได้มีการชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ แล้วแต่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์แจ้งว่าจะดำเนินการจัดส่งสินค้า
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ได้ชำระ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์เพื่อซื้อสินค้าดังกล่าว
30,000 บาท
การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Sales) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตและได้มีการจัดส่งสินค้า ให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์แล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยดำเนินการจัดส่ง
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงิน ที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าว
30,000 บาท
เงื่อนไขประกันภัย
 • รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 100 ปี
 • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 • แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

 • ข้อยกเว้น

 • ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
 • กระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) ไม่คุ้มครองสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาท
 • ไม่คุ้มครองกรณีบุคคลภายนอกที่ได้รับหรือเคยได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันภัยให้รับรู้รหัสผ่าน นำบัตรชำระเงินบัญชีธนาคารออนไลน์ (e-Banking) กระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) ไปใช้ในทางทุจริต
 • ไม่คุ้มครองความเสียหาย หลังจากบัตรชำระเงินของผู้เอาประกันภัยสูญหาย
 • ไม่คุ้มครองการโจรกรรมเงินในบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ กระเป๋าเงินออนไลน์ (e- Wallet) ที่ไม่ได้อยู่กายใต้การดูแลของสถาบันการเงิน
 • ไม่คุ้มครองการถูกฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้บุคคลภายนอกก่อนได้รับสินค้าหรือบริการ
 • ไม่คุ้มครองความสูญเสียจากการลงทุน การแข่งขันชิงรางวัล การเสี่ยงโชค สินค้าดิจิทัล ตั๋วหรือบัตรกำนัล สินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด เช่น อาวุธ ยาเสพติด เป็นต้น
 • ไม่คุ้มครองความสูญเสียจากการลงทุน การแข่งขันชิงรางวัล หรือการเสี่ยงโชค

 • หมายเหตุ

 • บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้รับผิดชอบจากแหล่งอื่น
 • ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันจันทร์ - ศุกร์หลังเวลา 17.45 น. กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันถัดไป
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันเสาร์หลังเวลา 17.45 น. หรือ อาทิตย์ กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันจันทร์ถัดไป