ประกันไวรัส COVID-19

1. กรณีตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.1 กรณีตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
10,000 บาท
1.2 ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงไม่เกิน
50,000 บาท
1.3 การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว
500,000 บาท
1.4 ค่าใช้จ่ายตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลในครอบครัว ของผู้ได้รับความคุ้มครอง ที่ตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ่ายตามจริงไม่เกิน
5,000 บาท
1.5 ค่าใช้จ่ายเพื่อทำความสะอาดสถานที่เอาประกันภัย จ่ายตามจริงไม่เกิน
5,000 บาท
2. กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.1 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงไม่เกิน
30,000 บาท
2.2 เงินปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน จ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
3,000 บาท
2.3 การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว
300,000 บาท
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
10,000 บาท
1. กรณีตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.1 กรณีตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
10,000 บาท
1.2 ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงไม่เกิน
100,000 บาท
1.3 การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว
1,000,000 บาท
1.4 ค่าใช้จ่ายตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลในครอบครัว ของผู้ได้รับความคุ้มครอง ที่ตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ่ายตามจริงไม่เกิน
10,000 บาท
1.5 ค่าใช้จ่ายเพื่อทำความสะอาดสถานที่เอาประกันภัย จ่ายตามจริงไม่เกิน
10,000 บาท
2. กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.1 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงไม่เกิน
50,000 บาท
2.2 เงินปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน จ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
5,000 บาท
2.3 การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว
500,000 บาท
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
10,000 บาท
เงื่อนไขประกันภัย
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ แรกเกิด - 100 ปี
 • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ไม่จำกัดอาชีพผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

 • ข้อยกเว้นสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 • ไม่คุ้มครองการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ไม่คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

 • หมายเหตุ

 • กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน สำหรับความคุ้มครองกรณีตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์
 • ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
 • บุคคลในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส (รวมถึงคู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนสมรส) บิดา มารดา บุตรตามกฏหมาย พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หลาน และปู่ย่าตายายของผู้ได้รับความคุ้มครอง รวมถึง บิดา มารดา บุตรตามกฏหมาย พี่น้องของคู่สมรสของผู้ได้รับความคุ้มครอง
 • สถานที่เอาประกันภัย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือที่อยู่ปัจจุบันของผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเดบิต/บัตรเครดิต เลือกบัตรได้หลากหลายธนาคาร
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันจันทร์ - ศุกร์หลังเวลา 17.45 น. กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันถัดไป
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันเสาร์หลังเวลา 17.45 น. หรือ อาทิตย์ กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันจันทร์ถัดไป
 • กรมธรรม์นี้จะคุ้มครองหลังจากระยะเวลารอคอย 14 วัน