ประกันไวรัส COVID-19

กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (โคม่า)***
500,000 บาท
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19
100,000 บาท
กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (โคม่า)***
1,000,000 บาท
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19
100,000 บาท
กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (โคม่า)***
2,000,000 บาท
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19
100,000 บาท
เงื่อนไขประกันภัย
 • ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ
 • รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้
 • ไม่จำกัดอาชีพผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ก่อนทำประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก
 • รับเฉพาะสัญชาติไทย และมีถิ่นพํานักถาวรในประเทศอาณาเขตคุ้มครองในอาณาเขตประเทศไทย
 • สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัยในทุกช่องทางของบริษัทฯ (กรณี ลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
 • ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์
 • *** ภาวะโคม่า หมายถึง การไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 96 ชั่วโมง และต้องอาศัยเครื่องช่วยพยุงชีพ ว่าสมองถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงทำให้ไม่สามารถปฎิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร และได้รับการประเมินจากแพทย์ ภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเดบิต/บัตรเครดิต เลือกบัตรได้หลากหลายธนาคาร