ประกันไวรัส COVID-19

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*(Coma) อันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19
500,000 บาท
ค่าทดแทนภาวะการติดเชื้อโรคร้ายแรง COVID-19 โดยการตรวจวินิจฉัยครั้งแรกของแพทย์
50,000 บาท
ค่าชดเชยกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากติดเชื้อโควิด
50,000 บาท
วันละ 1,000 บาก
(สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
เงื่อนไขประกันภัย
  คำจำกัดความเพิ่มเติม

  ภาวะโคม่า* หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 • ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
 • ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 • ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างถาวร ภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบ หรือหมดความรู้สึก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse)

 • ความคุ้มครอง

  ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และเมื่อพันกำหนดระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วัน หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

 • กรณีการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*(Coma) เนื่องมาจากติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางการขยายความคุ้มครองข้างต้น
 • ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก (First Opinion) โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายว่าติดเชื้อ COVID-19 (ผลการตรวจเป็น Positive) บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายว่าติดเชื้อ COVID-19 (ผลการตรวจเป็น Positive) และต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายได้ของแต่ละหมวดความคุ้มครองให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อวันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่เมื่อรวมระยะเวลาการจ่ายค่าชดเชยของความคุ้มครองทุกหมวดในข้อตกลงคุ้มครองนี้แล้ว จะต้องไม่เกิน 50 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

 • ทั้งนี้ การตรวจวินิจฉัยต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และกระทำในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น

  หมายเหตุ

 • ค่าชดเชยกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการแพ้วัคซีนโควิด วันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
 • รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่
 • ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง
 • รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้
 • จำกัดอายุผู้เอาประกัน 1-99 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย
 • ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแผน Covid 500 ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
 • การคุ้มครองจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัยแล้วเท่านั้น
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันถัดไปของวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเดบิต/บัตรเครดิต เลือกบัตรได้หลากหลายธนาคาร
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันจันทร์ - ศุกร์หลังเวลา 17.45 น. กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันถัดไป
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันเสาร์หลังเวลา 17.45 น. หรือ อาทิตย์ กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันจันทร์ถัดไป
 • กรมธรรม์นี้จะคุ้มครองหลังจากระยะเวลารอคอย 14 วัน