ประกันไวรัส COVID-19

คุ้มครองภาวะโคม่า กรณีติดเชื้อโควิด และการแพ้วัคซีน
500,000 บาท
ค่าชดเชยรายวัน กรณีนอน รพ. / Hospitel / Home Isolation*
500 บาท/วัน
(สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
(*สูงสุดไม่เกิน 14 วัน)
เงื่อนไขประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุ 18-70 ปีบริบูรณ์
 • สามารถซื้อแผนประกันภัยโควิด ทุกแผนของ บมจ.เอเชียประกันภัย1950 ได้ 1 คน / 1 กรมธรรม์
 • ต้องไม่เคยซื้อประกันโควิดของ บมจ.เอเชียประกันภัย1950 มาก่อน
 • ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามาก่อนทำประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามาก่อนทำประกันภัย ไม่พิการ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ไม่เป็นโรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต และไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันและเวลาในกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเดบิต/บัตรเครดิต เลือกบัตรได้หลากหลายธนาคาร
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันจันทร์ - ศุกร์หลังเวลา 17.45 น. กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันถัดไป
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันเสาร์หลังเวลา 17.45 น. หรือ อาทิตย์ กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันจันทร์ถัดไป
 • กรมธรรม์นี้จะคุ้มครองหลังจากระยะเวลารอคอย 14 วัน